Harmonogram Akademického Roka

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

Harmonogram I. a II. stupňa štúdia

denné štúdium

externé štúdium

Zápis na I. stupeň štúdia 1. ročník 2. 9. – 3. 9. 2020 8. 9. 2020
2. ročník 4. 9. – 8. 9. 2020 9. 9. 2020
3. ročník 9. 9. – 11. 9. 2020 9. 9. 2020
4. ročník 9. 9. 2020
Zápis na II. stupeň štúdia 1. ročník 2. 9. – 7. 9. 2020 3. 9. – 7. 9. 2020
2. ročník 8. 9. – 11. 9. 2020 8. 9. 2020
3. ročník 9. 9. – 10. 9. 2020
Slávnostné otvorenie akademického roka 21. 9. 2020 zrušené
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 4. 9. 2020
Výberové konanie na program Erasmus+ stáže na akademický rok 2020/2021 individuálne termíny
Výučba v zimnom semestri 21. 9. – 18. 12. 2020
5. 10. 2020 – 18. 12. 2020
okrem 30. 10. – 2. 11. 2020
19. 9. – 12. 12. 2020
26. 9. 2020 – 19. 12. 2020
okrem 31. 10. 2020
Udeľovanie priebežných hodnotení, zápočtov a predtermínov 14. 12. – 18. 12. 2020
predtermíny zrušené
Skúškové obdobie zimného semestra 21. 12. – 22. 12. 2020
4. 1. – 5. 2. 2021
Jarné prázdniny 8. 2. – 12. 2. 2021
Výučba v letnom semestri
v 1. až 3. ročníku I. stupňa štúdia
a v 1. a 2. ročníku II. stupňa štúdia
15. 2. – 14. 5. 2021
okrem 1. 4. až 6. 4. 2021
13. 2. – 8. 5. 2021
okrem 3. 4.; 1. 5. a 8. 5. 2021
v záverečnom ročníku I. stupňa štúdia
a v záverečnom ročníku II. stupňa štúdia
15. 2. – 30. 4. 2021
okrem 1. 4. až 6. 4. 2021
13. 2. – 24. 4. 2021
okrem 3. 4. 2021
Udeľovanie priebežných hodnotení, zápočtov a predtermínov
v 1. až 3. ročníku I. stupňa štúdia
a v 1. a 2. ročníku II. stupňa štúdia
10. 5. – 14. 5. 2021
v záverečnom ročníku I. stupňa štúdia
a v záverečnom ročníku II. stupňa štúdia
26. 4. – 30. 4. 2021
Výberové konanie na program Erasmus+ štúdium na akademický rok 2021/2022 február 2021
Odovzdávanie diplomových prác
pre riadny termín štátnych skúšok do 16. 4. 2021
pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok do 2. 7. 2021
Odovzdávanie bakalárskych prác
pre riadny termín štátnych skúšok do 23. 4. 2021
pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok do 2. 7. 2021
Skúškové obdobie letného semestra
v 1. až 3. ročníku I. stupňa štúdia
a v 1. a 2. ročníku II. stupňa štúdia
17. 5. – 2. 7. 2021*
v záverečnom ročníku I. stupňa štúdia
a v záverečnom ročníku II. stupňa štúdia
3. 5. – 14. 5. 2021
Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu
riadny termín štátnych skúšok 24. 5. – 28. 5. 2021
opravný a náhradný termín štátnych skúšok 23. 8. – 27. 8. 2021
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu
riadny termín štátnych skúšok 31. 5. – 4. 6. 2021
opravný a náhradný termín štátnych skúšok 23. 8. – 27. 8. 2021
Prihlasovanie na opravný a náhradný termín štátnych skúšok na inžinierskom a bakalárskom štúdiu do 12. 7. 2021
Prijímacie skúšky na I. stupeň štúdia 14. 6. – 18. 6. 2021
Prijímacie skúšky na II. stupeň štúdia 14. 6. – 18. 6. 2021
Promócie na I. stupni štúdia 21. 6. – 2. 7. 2021
Promócie na II. stupni štúdia 28. 6. – 2. 7. 2021
Obdobie hlavných prázdnin 5. 7. – 31. 8. 2021

Harmonogram 3. stupňa štúdia

denné a externé štúdium

Zápis na 3. stupeň štúdia 2. 9. – 4. 9. 2020
Výberové konanie na program Erasmus+ stáže na akademický rok 2020/2021 individuálne termíny
Promócie na 3. stupni štúdia 1. 10. – 8. 10. 2020
Výučba v zimnom semestri na 3. stupni štúdia 21. 9. – 18. 12. 2020
okrem 30. 10. – 2. 11. 2020
Skúškové obdobie zimného semestra 21. 12. – 22. 12. 2020
4. 1. – 5. 2. 2021
Jarné prázdniny 8. 2. – 12. 2. 2021
Výberové konanie na program Erasmus+ štúdium na akademický rok 2021/2022 február 2021
Odovzdávanie projektov dizertačných prác na dizertačnú skúšku k pripomienkovaniu na katedru a oponentovi do 12. 2. 2021
Odovzdávanie projektov dizertačných prác a prihlasovanie sa na dizertačnú skúšku na referáte pre doktorandské štúdium do 26. 2. 2021
Štátne skúšky – Dizertačné skúšky marec 2021
Výučba v letnom semestri na 3. stupni štúdia 15. 2. – 7. 5. 2021
okrem 1. 4. – 6. 4. 2021
Rozšírené vedecké zasadnutia katedier (RVZK) – absolvovanie do 31. 3. 2021
Skúškové obdobie letného semestra 17. 5. – 2. 7. 2021*
Odovzdávanie dizertačných  prác k obhajobe na   referát pre doktorandské štúdium do 27. 5. 2021
Štátne skúšky – Obhajoby dizertačných prác 28. 6. – 2. 7. 2021 a 23. 8. – 31. 8. 2021
Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia 25. 6. 2021
Obdobie hlavných prázdnin 5. 7. – 31. 8. 2021

* v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 13:30 hod.

Prerokovalo: Kolégium dekana OF dňa 3. 2. 2020