Erasmus+ Stáž

Cieľová skupina

Grant na Erasmus+ stáž je možné prideliť študentovi I. (1., 2. a 3. ročník), II. (1. a 2. ročník) a III. (1., 2. a 3. ročník) stupňa štúdia na Obchodnej fakulte.

 

Výška grantového príspevku

Skupina 1 (450 EUR/mesiac) sa vzťahuje na krajiny programu ERASMUS+ s vysokými životnými nákladmi podľa kategorizácie programu ERASMUS+ (Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska).

Skupina 2 (400 EUR/mesiac) sa vzťahuje na krajiny programu ERASMUS+ so strednými životnými nákladmi podľa kategorizácie programu ERASMUS+ (Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Nemecko, Grécko, Island, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko).

Skupina 3 (350 EUR/mesiac) sa vzťahuje na krajiny programu ERASMUS+ s nízkymi životnými nákladmi podľa kategorizácie programu ERASMUS+ (Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, FYROM-Macedónsko).

ERASMUS+ stáž 2016/2017 – oficiálna dokumentácia na účely účasti na výberovom konaní OF

Prihlasovanie na stáž prebieha cez portál https://studyabroad.sk/ v termíne 10.10.2016 – 23.10.2016.
Tu je nutné sa najskôr zaregistrovať, a následne priamo v prostredí STUDY ABROAD:

 1. Vyplniť oficiálnu prihlášku na ERASMUS+ stáž na akademický rok 2016/2017  (časť „Prihláška na stáž“).
 2. Uploadnúť Vašu fotografiu (časť „Fotografia“).
 3. Uploadnúť štrukturovaný životopis v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. jazyku krajiny, do ktorej chce študent/ka vycestovať (časť „Životopis v cudzom jazyku“ a „Životopis v SJ“)
 4. Uploadnúť motivačný list   v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. jazyku krajiny, do ktorej chce študent/ka vycestovať. (časť „Motivačný list (slovenský)“ a „Motivačný list v cudzom jazyku“)
 5. Pokiaľ študent absolvoval doterajšie štúdium na EUBA, výpis známok do AIS nevkladá. Pokiaľ však študent neabsovoval predchádzajúce štúdium na niektorej z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, tak do systému (časť „Výpis známok z ukončených akademických ročníkov“) uploadne:
  -> študent 2. ročníka Bc. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce štúdium – t.j. 1. ročník-> študent 3. ročníka Bc. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce štúdium – t.j. 1. a 2. ročník-> študent 1. ročníka Ing. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce bc. štúdium – t.j. dodatok k VŠ diplomu v plnom znení/rozsahu, resp. výpis známok v slovenskom jazyku (vystavený študijným oddelením príslušnej univerzity/fakulty)-> študent 2. ročníka Ing. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce ing. resp. mgr. štúdium – t.j. 1. ročník a dodatok k VŠ diplomu za bc. štúdium v plnom znení/rozsahu, resp. výpis známok za bc. štúdium v slovenskom jazyku (vystavený študijným oddelením príslušnej univerzity)

POZN: Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vas v pripade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí Vás ďalej. Tí, ktorí absolvovali celé štúdium na EUBA a teda nemajú žiadny výpis známok, vložia do tejto časti napr. prázdny dokument.

 1. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške (odbornej/špecializovanej), prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, atď..  (časť „Jazykové certifikáty“).
  Pokiaľ ste absolvovali daný CJ na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci svojho riadneho štúdia, certifikát EU neprikladajte  (vidíme ho v AIS vo výpise známok).
 2. Iné – sem vložte napr. ŠVOČ – medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo EUBA (ŠP, Buddy systém, AISEC, OIKOS, apod.), reprezentácia v športe, umení, atď. (časť „Iné“).
 3. Vygenerovanú prihlášku zo systému STUDY ABROAD na akademický rok 2016/2017 vytlačte, podpíšte a v zalepenej obálke odovzdajte v podateľni Ekonomickej univerzity v Bratislave – 1. posch. blok A (oproti bloku B, v ktorom sídli Dekanát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, výučba 1) najneskôr v pondelok 24.10.2016. Na obálku, prosím, ako adresáta uveďte: Referát pre medzinárodné vzťahy (RMV), Obchodná fakulta EU, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Obálku označte nápisom „Výberové konanie STÁŽ ERASMUS+:.Neprikladajte do obálky žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v systéme STUDY ABROAD.Termín 23.10.2016 je záväzný aj pre upload dokumentov do systému STUDY ABROAD. Po tomto termíne nebude možný vstup a doplnenie či modifikácia dokumentov.
 4. Termín zasadnutia výberovej komisie bude 27.10.2016.
 5. Nominácia študentov Obchodnej fakulty na odborné/praktické stáže ERASMUS+ 2016/2017 bude po vyhodnotení výberového konania spolu s oficiálnou dokumentáciou bezprostredne postúpená Oddeleniu medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať (vrátane konkretizácie finančných záležitostí) priamo s koordinátorkou študentských mobilít – stáží Ing. Ivanou Vyskočovou ( ivana.vyskocova@euba.sk).
 6. Relevantné mesiace absolvovania odbornej/praktickej stáže ERASMUS+ 2016/2017 budú v období zimného i letného semestra ak. roka 2016/2017, pričom v zmysle platných „Zásad uznávania štúdia…“ Obchodná fakulta uznáva neúčasť študenta/ky na seminároch v príslušnom semestri a udelí z nich zápočet (uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na zápočet z diplomového seminára a záverečnej práce, absenciu na ktorých nie je možné uznať). Študent/ka si vopred musí dohodnúť s príslušným učiteľom podmienky absolvovania skúšky a je povinný/á absolvovať diplomový seminár, resp. konzultovať záverečnú prácu s príslušným vedúcim práce korešpondenčnou formou).

Referát pre medzinárodné vzťahy Obchodnej fakulty

Základné informácie k praktickým stážam nájdete aj tu: http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus—prakticke-staze

Ponuku pracovných stáži nájdete aj tu: (príp. odporúčame vhodné možnosti hľadať na rôznych job serveroch): https://erasmusintern.org/

Zoznam povolených hostiteľských krajín nájdete tu: http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/Zoznam-povolen–ch-hostite–sk–ch-kraj–n-13589.pdf

Výberové konanie bude písomné – komisia bude vyberať uchádzačov na základe dokumentov vložených do www.studyabroad.sk.

V prípade doplňujúcich otázok je k dispozícii e-mailová adresa referátu pre medzinárodné vzťahy obchodnej fakulty: dubravka.kovacevic@euba.sk

„Mladí ľudia, ktorí študujú alebo sa odborne pripravujú v zahraničí, nezískavajú len poznatky v špecifických odboroch, ale posilňujú aj kľúčové prierezové zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia. Z novej štúdie vplyvu programu Európskej únie s názvom Erasmus zameraného na výmenu študentov vyplýva, že absolventom s medzinárodnými skúsenosťami sa na trhu práce darí oveľa lepšie. Je o polovicu menej pravdepodobné, že sa stanú dlhodobo nezamestnanými v porovnaní s tými, ktorí štúdium ani odbornú prípravu v zahraničí neabsolvovali, a päť rokov po ukončení štúdia je miera ich nezamestnanosti o 23% nižšia. Štúdia vypracovaná nezávislými odborníkmi je najväčšou svojho druhu a získala spätnú väzbu od takmer 80 000 respondentov vrátane študentov a podnikov.“

Tlačová správa Európskej komisie: Štúdia vplyvu programu Erasmus potvrdzuje, že systém výmeny študentov EÚ zvyšuje zamestnateľnosť a pracovnú mobilitu. Brusel, 22. septembra 2014, IP/14/1025