Výročná správa – 2018

Študentský parlament Obchodnej fakulty EU v Bratislave  (ďalej len ŠPOF) má v súčasnosti 13 riadnych a 2 mimoriadnych členov. Aktuálnym predsedom je Bc. Martin Mlynár, podpredsedom Jakub Nichta a funkciu tajomníka zastáva Marek Chalmovský.

Jednou z najdôležitejších úloh Študentského parlamentu je obhajovanie akademických práv a slobôd študentov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tejto činnosti sa venuje priebežne, počas celého roka, vrátane letných mesiacov.

Vo februári 2018 sa ŠPOF podieľal na príprave ďalšieho ročníka Bálu študentov EU v Bratislave, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Technopolu v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave. Táto udalosť je každoročne primárne určená študentom EU v Bratislave. Bálu sa takisto tradične zúčastňujú absolventi, zamestnanci a priaznivci univerzity.

V marci ŠPOF spoluorganizoval Lámavicu v priestoroch Incheba Expo Arény, ktorej sa zúčastnilo približne 3000 návštevníkov. Podujatiu predchádzali prípravy počas januára a februára 2018. Na podujatí ŠPOF spolupracoval so všetkými fakultami EU v Bratislave. V marci 2018 sa rovnako konali voľby predsedu ŠPOF. Na pozíciu predsedu kandidoval Martin Mlynár a Branislav Vojtko, Predsedom bol na ďalšie obdobie opäť zvolený Bc. Martin Mlynár. Podpredsedom študentského parlamentu sa na návrh predsedu Bc. Martina Mlynára stal Jakub Nichta.

2. Mája ŠPOF organizoval panelovú diskusiu o Public relations a krízovej komunikácií, na ktorej sa zúčastnil šéfredaktor Forbesu Juraj Porubský, Petra Jamrichová a Valerián Lukačko. Diskusiu moderoval predseda ŠPOF, Bc. Martin Mlynár.

V mesiacoch máj až júl 2018 prebiehalo spracovávanie žiadostí o ubytovanie, registrácia údajov do databáz a vytváranie zoznamov študentov s nárokom na ubytovanie. Zoznamy sa vytvárali na základe počtu získaných bodov, ktoré študenti mohli získať primárne za študijné výsledky, následne sa do úvahy brala vzdialenosť trvalého bydliska od Bratislavy. Študenti, ktorí požiadali o ubytovanie boli rozdelení do podľa ročníka a odboru. Podľa platných zásad ubytovania boli pridelené miesta študentom, ktorí splnili požadované kritéria.

Odvolaniami a žiadosťami študentov 1. ročníka 1. a 2. stupňa sa parlament zaoberal v letných mesiacoch – júl a august podľa Harmonogramu ubytovania na akademický rok 2018/2019.

Na začiatku zimného semestra Akademického roka 2018/2019 sme boli súčasťou zápisov a úvodných prednášok pre prvákov na Bakalárskom stupni štúdia. Informovali sme ich o činnosti a každému sme dali vizitku s našim kontaktom. Počas septembra sa uskutočnili aj prvé pohovory nových členov, z ktorých dvaja postúpili do ďalšieho kola.

Dňa 15.10.2018 sa v Aule Ekonomickej univerzity uskutočnila slávnostná Imatrikulácia študentov prvého ročníka Bakalárskeho stupňa štúdia. Náš parlament priložil ruku k dielu a z našich prvákov sa stali plnohodnotní študenti. Deň na to sa uskutočnil BDO Student Challange 2018, na ktorom sme sa spolupodieľali a náš predseda Bc. Martin Mlynár spoločne s prodekanom Obchodnej fakulty Ing. Petrom Filom PhD. boli súčasťou poroty v tejto výzve.

V ten istý deň večer, 16.10.2018 sa uskutočnila Beánia Ekonomickej Univerzity v Refinery Gallery, Táto akcia zožala obrovský úspech a bola vypredaná už tri dni dopredu.

V novembri sme pomohli zorganizovať podujatie s názvom Študentský život bez odpadu, na ktorom sa naši študenti mohli dozvedieť viac o Zero Waste / Sustainable Lifestyle.

V decembri sme sa aktívne zúčastnili Regionfestu na ktorom sme mali stánok s Charitatívnym vínkom. Počas tohto dňa sme ponúkali varené vínko a vďaka príspevkom od študentov, učiteľov či hostí Regionfestu sme vyzbierali dokopy 820,62 €. Celú sumu sme odovzdali organizácií Úsmev ako dar na Vianočnom večierku 19.12.2018.

Študentský parlament má zastúpenie aj v Akademickom senáte Obchodnej fakulty, v roku 2018 s týmito členmi:  Ing. Andrej Ralbovský, Ing. Tomáš Ružička, Bc. Petra Olejárová (do mája roku 2018), Bc. Martin Mlynár, Marek Chalmovský a Jakub Nichta.

Rovnako máme zastúpenie aj v Študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej Univerzity s členmi: Bc. Petra Olejárová(do mája roku 2018), Jakub Nichta a Bc. Martin Mlynár.

Do ďalšieho roka si parlament kladie za prvoradý cieľ udržať funkčnú a efektívnu organizačnú štruktúru, ktorá bude aj naďalej aktívne zastupovať záujmy študentov a tie komunikovať a prezentovať vo vzťahu s vedením Obchodnej fakulty, akademickou obcou Obchodnej fakulty a so študentmi. Predseda je členom Kolégia dekana Obchodnej fakulty, ako aj Rady mladých. Rada mladých zasadá pravidelne, kde sa stretáva s rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na podporu tohto cieľa plánujeme v nadchádzajúcom roku organizovať častejšie stretnutia študentov s vedením fakulty a študentov s vedením parlamentu, čo prispeje nielen k lepšej komunikácii, ale v konečnom dôsledku aj ku zlepšeniu kvality vzdelávania. Ďalším dôležitým cieľom, na ktorého dosiahnutí parlament kontinuálne pracuje, je maximálna informovanosť študentov o všetkom, čo sa na škole deje a ich motivácia, aby sa aktívnejšie zapájali do diania na univerzite.

Členmi Študentského parlamentu Obchodnej fakulty ku 31.12.2018 boli:

· 1. ročník 1. stupňa štúdia

 • Zuzana Blahušová

· 2. ročník 1. stupňa štúdia

 • Jakub Nichta
 • Branislav Vojtko

·       3. ročník 1. stupňa štúdia

 • Dominika Babinská
 • Hana Verešová
 • Marek Chalmovský

·        1. ročník 2. stupňa štúdia

 • Adriána Arce Riverová
 • Adam Čardáš
 • Simona Kroláková
 • Peter Duranka
 • Nikoleta Kuchárová

·        2. ročník 2. stupňa štúdia

 • Bc. Martin Mlynár
 • Bc. Kristína Puškášová

·        3. ročník 3.stupňa štúdia (mimoriadni členovia)

 • Ing. Andrej Ralbovský
 • Ing. Tomáš Ružička

V máji 2018, úspešným absolvovaním štátnych skúšok svoje pôsobenie v parlamente skončila Ing. Nikola Hrončoková, bývalá podpredsedníčka študentského parlamentu, Ing. Petra Olejárová bývalá predsedníčka študentského parlamentu a Ing. Lucia Kuzmiaková.

Výročná správa vypracovaná za odbobie roku 2018.