Harmonogram Akademického Roka

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

NA OBCHODNEJ FAKULTE EU V BRATISLAVE

Harmonogram I. a II. stupňa štúdia

Denné štúdium

Externé štúdium

Zápis na I. stupeň štúdia

1. ročník

3. 9. – 4. 9. 2018

5. 9. 2018

2. ročník

6. 9. – 10. 9. 2018

6. 9. 2018

3. ročník

11. 9. – 13. 9. 2018

7. 9. 2018

Zápis na II. stupeň štúdia

1. ročník

3. 9. – 6. 9. 2018

4. 9. – 5. 9. 2018

2. ročník

7. 9. – 13. 9. 2018

6. 9. – 7. 9. 2018

3. ročník

–––

10. 9. – 11. 9. 2018

Slávnostné otvorenie akademického roka

17. 9. 2018

Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka

5. 9. 2018

Výberové konanie na program Erasmus+

– stáže na akademický rok 2018/2019

individuálne termíny

Výučba v zimnom semestri

17. 9. – 14. 12. 2018

okrem 31. 10. – 2. 11. 2018

22. 9. – 15. 12. 2018

Udeľovanie priebežných hodnotení, zápočtov a predtermínov

10. 12. – 14. 12. 2018

Skúškové obdobie zimného semestra

17. 12. – 21. 12. 2018

2. 1. – 2. 2. 2019

Jarné prázdniny

4. 2. – 8. 2. 2019

Výučba v letnom semestri

v 1. a 2. ročníku I. stupňa štúdia a v 1. ročníku II. stupňa štúdia

11. 2. – 10. 5. 2019

okrem 18. 4. a 23. 4. 2019

9. 2. – 11. 5. 2019

okrem 20. 4. 2019

v poslednom ročníku I. stupňa štúdia

a v poslednom ročníku II. stupňa štúdia

11. 2. – 26. 4. 2019

okrem 18. 4. a 23. 4. 2019

9. 2. – 27. 4. 2019

okrem 20. 4. 2019

Udeľovanie priebežných hodnotení, zápočtov a predtermínov

v 1. a 2. ročníku I. stupňa štúdia a v 1. ročníku II. stupňa štúdia

6. 5. – 11. 5. 2019

v poslednom ročníku I. stupňa štúdia

a v poslednom ročníku II. stupňa štúdia

22. 4. – 27. 4. 2019

Výberové konanie na program Erasmus+

– štúdium na akademický rok 2019/2020

február 2019

Odovzdávanie diplomových prác

pre riadny termín štátnych skúšok

do 17. 4. 2019

pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok

do 4. 7. 2019

Odovzdávanie bakalárskych prác

pre riadny termín štátnych skúšok

do 26. 4. 2019

pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok

do 4. 7. 2019

Skúškové obdobie letného semestra

v 1. a 2. ročníku I. stupňa štúdia a v 1. ročníku II. stupňa štúdia

13. 5. – 4. 7. 2019*

v poslednom ročníku I. stupňa štúdia

a v poslednom ročníku II. stupňa štúdia

29. 4. – 10. 5. 2019

Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu

riadny termín štátnych skúšok

20. 5. – 24. 5. 2019

opravný a náhradný termín štátnych skúšok

19. 8. – 23. 8. 2019

Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu

riadny termín štátnych skúšok

27. 5. – 31. 5. 2019

opravný a náhradný termín štátnych skúšok

19. 8. – 23. 8. 2019

Prihlasovanie na opravný a náhradný termín štátnych skúšok na inžinierskom a bakalárskom štúdiu

do 11. 7. 2019

Prijímacie skúšky na I. stupeň štúdia

10. 6. – 14. 6. 2019

Prijímacie skúšky na II. stupeň štúdia

19. 6. – 20. 6. 2019

Promócie na I. stupni štúdia

1. 7. – 4. 7. 2019

Promócie na II. stupni štúdia

24. 6. – 4. 7. 2019

Obdobie hlavných prázdnin

8. 7. – 31. 8. 2019

Harmonogram III. stupňa štúdia

Denné a externé štúdium

Zápis na III. stupeň štúdia

3. 9. – 4. 9. 2018

Výberové konanie na program Erasmus+

– stáže na akademický rok 2018/2019

individuálne termíny

Výučba v zimnom semestri na III. stupni štúdia

17. 9. – 14. 12. 2018

Skúškové obdobie zimného semestra

2. 1. – 1. 2. 2019

Výberové konanie na program Erasmus+

– štúdium na akademický rok 2019/2020

február 2019

Odovzdávanie projektov dizertačných prác na dizertačnú skúšku k pripomienkovaniu na katedru a oponentovi

do 4. 2. 2019

Odovzdávanie projektov dizertačných prác a prihlasovanie sa na

dizertačnú skúšku na Referát pre vedu a doktorandské štúdium OF

do 28. 2. 2019

Štátne skúšky – dizertačné

marec 2019

Výučba v letnom semestri na III. stupni štúdia

11. 2. – 10. 5. 2019

Rozšírené vedecké zasadnutia katedier (RVZK)

– absolvovanie

do 26. 4. 2019

Skúškové obdobie letného semestra

29. 4. – 4. 7. 2019*

Odovzdávanie dizertačných prác k obhajobe na Referát pre vedu a doktorandské štúdium OF

do 27. 5. 2019

Štátne skúšky – Obhajoby dizertačných prác

24. 6. – 4. 7. 2019 a 19. 8. – 30. 8. 2019

Prijímacie skúšky na III. stupeň štúdia

28. 6. 2019

Promócie na III. stupni štúdia

október 2018

Obdobie hlavných prázdnin

8. 7. – 30. 8. 2019

* v období prijímacích skúšok na I. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod.

Prerokovalo: Kolégium dekana OF dňa 26. 2. 2018.