ISIC

Je identifikačným preukazom študenta dennej formy štúdia univerzity EU a súčasne je aj medzinárodným študentským preukazom ISIC.

Platnosť preukazu ISIC sa predlžuje po zápise do ďalšieho akademického roka tzv. prolongačnou známkou ISIC.

Študenti a doktorandi externej formy štúdia dostávajú preukaz externého štúdia (nie ISIC).

Nový preukaz

Preukaz študenta v dennej forme štúdia (ISIC – nový) 25€
Preukaz študenta v externej forme štúdia (nový) 10€
Preukaz študenta pri zmene študijného programu z externej formy na dennú 25€
Preukaz študenta pri zmene študijného programu z dennej formy na externú 10€

Duplikát/prolongácia

Duplikát preukazu študenta dennej formy štúdia pri poškodení alebo strate 25€
Duplikát preukazu študenta externej formy štúdia pri poškodení alebo strate 10€
Prolongácia – nastavenie internej a externej funkcionality preukazu denného študenta
(v tom licenčné poplatky ISIC, prístup do AIS, prístup do počítačovej siete, prístup do knižnice,
prístup do stravovacieho systému, dopravné služby ) na jeden akademický rok.
15€
 1. Povinné údaje pre SEPA úhrady z tuzemska, z krajín EÚ a krajín, ktoré pristúpili k SEPA len v mene Eur: 

  IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671
  SWIFT pre ŠP (BIC)- SPSRSKBA

 2. Povinné údaje pre úhradu zo zahraničia (tretie krajiny nezapojené do SEPA):IBAN:

  SK47 8180 0000 0070 0008 0671
  Banka príjemcu:  Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava
  SWIFT (BIC) – SPSRSKBA
  Sprostredkujúca banka príjemcu:  Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava
  SWIFT (BIC) – SUBASKBX

 • názov fakulty, na ktorú (ktoré) sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (OF EUBA)
 • variabilný symbol:
  • rodné číslo uchádzača (bez lomítka)
  • u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare rrmmdd0000 (napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)
 • špecifický symbol:
  • Obchodná fakulta – 1020007

Všeobecné informácie Preukaz študenta