Erasmus+ Štúdium

Chcete študovať v zahraničí v budúcom akademickom roku? Nepremeškajte možnosť prihlásiť sa!

Deadline na podanie prihlášky: 26. 2. 2019 (utorok)

Milí študenti,

otvárame výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium 2019/2020!

 

Cieľová skupina

Študenti 1., 2. a 3. stupňa štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave sa môžu prihlásiť na študijné pobyty v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2019/2020.

ERASMUS+ štúdium 2019/2020 je vzdelávacia mobilita vo forme štúdia v partnerskej inštitúcii (inšpiratívny prehľad dohôd ERASMUS+ Ekonomickej univerzity v Bratislave s jej zmluvnými partnermi je dostupný na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus).

Sadzby novej generácie programu ERASMUS+ grantov na mobilitu študentov na štúdium sú sprístupnené na oficiálnej webstránke Ekonomickej univerzity v Bratislave (https://euba.sk/www_write/files/SK/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/prakticke-staze/2017/sadzby_grantovych_prispevkov.pdf).

 

Oficiálna dokumentácia na účely účasti na výberovom konaní

Prihlasovanie prebieha cez portál https://studyabroad.sk v termíne do 19. 2. 2019.

Manuál k prihlasovaniu je dostupný na webovej stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave: https://euba.sk/www_write/files/SK/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/dokumenty/2018/manual_studyabroad.pdf
(Technická podpora systému Study Abroad: podpora@studyabroad.sk, príp. hotline: 0907/551 404)

Tu je nutné sa najskôr zaregistrovať, a následne priamo v prostredí STUDY ABROAD:

 1. Vyplniť oficiálnu prihlášku na ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2019/2020. (Pozor, študenti robia často chybu a omylom prihlášku vložia do iného akademického roka!!!)
 2. Nahrať Vašu fotografiu. (Časť „Fotografia“)
 3. Nahrať štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom budete študovať (časť „Životopis v cudzom jazyku“ a „Životopis v SJ“).
 4. Nahrať motivačný list v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom chcete študovať (Časť „Motivačný list (slovenský)“ a „Motivačný list v cudzom jazyku“).
 5. Pokiaľ študent neabsolvoval predchádzajúce štúdium na niektorej z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, tak do systému (časť „Výpis známok z ukončených akademických ročníkov“) uploadne:

 

 • študent 2. ročníka Bc. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce štúdium – t.j. 1. ročník,
 • študent 3. ročníka Bc. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce štúdium – t.j. 1. a 2. ročník,
 • študent 1. ročníka Ing. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce bc. štúdium – t.j. dodatok k VŠ diplomu v plnom znení/rozsahu, resp. výpis známok v slovenskom jazyku (vystavený študijným oddelením príslušnej univerzity/fakulty),
 • študent 2. ročníka Ing. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce Ing. resp. Mgr. štúdium – t.j. 1. ročník a dodatok k VŠ diplomu za Bc. štúdium v plnom znení/rozsahu, resp. výpis známok za Bc. štúdium v slovenskom jazyku (vystavený študijným oddelením príslušnej univerzity)Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej. Tí, ktorí absolvovali celé štúdium na EUBA a teda nemajú žiadny výpis známok, vložia do tejto časti napr. prázdny dokument.
 1. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške (odbornej/špecializovanej), prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, atď.. (časť „Jazykové certifikáty“).Poznámka: Pokiaľ ste absolvovali daný CJ na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci svojho riadneho štúdia, certifikát EU neprikladajte (vidíme ho v AISe vo výpise známok). To znamená vkladáte iba certifikáty získané mimo EUBA (aj to iba v prípade, že sú kvalitatívne na vyššej úrovni ako úroveň absolvovaná na EUBA) a z jazyka, v ktorom chcete študovať!Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej. Tí, ktorí absolvovali daný CJ na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci svojho riadneho štúdia a teda nemajú žiadny certifikát, vložia do tejto časti, napr. prázdny dokument. V prípade, že v tejto sekcii máte dokumentov viacero, vložte ich zozipované.
 1. Iné – sem vložte napr. ŠVOČ – medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo EUBA (ŠP, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, atď. (časť „Iné“).Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej. Tí, ktorí teda nemajú žiadny dodatočný doklad, vložia do tejto časti napr. prázdny dokument. V prípade, že v tejto sekcii máte dokumentov viacero, vložte ich zozipované.
 1. Vygenerovanú prihlášku zo systému STUDY ABROAD na akademický rok 2019/2020 vytlačte, podpíšte a v zalepenej obálke odovzdajte v podateľni Ekonomickej univerzity v Bratislave – 1. posch. blok A (oproti bloku B, v ktorom sídli dekanát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, výučba 1) najneskôr v stredu 20. 2. 2018 do 13:30. O 14:00 vyzdvihneme poslednýkrát poštu v podateľni!Na obálku, prosím, ako adresáta uveďte: Referát pre medzinárodné vzťahy (RMV), Obchodná fakulta EU, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Obálku označte nápisom „Výberové konanie ERASMUS+ ŠTÚDIUM.Neprikladajte do obálky žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v systéme STUDY ABROAD!

  Termín 19. 2. 2019 je záväzný aj pre nahratie dokumentov do systému STUDY ABROAD. Po tomto termíne nebude možný vstup a doplnenie či modifikácia dokumentov.

 1. Informácie o výsledku výberového konania a zoznam nominovaných študentov na Erasmus+ budú zverejnené na webstránke Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

 

V prípade doplňujúcich otázok je k dispozícii e-mailová adresa: dubravka.kovacevic@euba.sk

Nominácia študentov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na štúdium ERASMUS+ 2019/2020 bude po vyhodnotení výberového konania spolu so sprievodnou dokumentáciou postúpená Oddeleniu medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít.

Veľa motivácie a inšpirácie vám želá referát pre medzinárodné vzťahy

 

Upozornenie:

Upozorňujeme študentov, ktorí sa prihlásia do výberového konania v rámci tejto výzvy, že v prípade, ak sa po doručení oficiálnej nominácie na Oddelenie medzinárodnej mobility(OMM) vzdajú možnosti vycestovať na mobilitu, OMM vyradí týchto študentov z prípadného ďalšieho výberového konania s možnosťou vycestovania v ak. roku 2019/2020. Opätovne sa budú môcť prihlásiť do výberového konania na Erasmus+ mobilitu – štúdium až v ďalšom akademickom roku.